Vedtægter for P.E.B.

Vedtægter for Pensionister og
Efterlønsmodtageres Bowlingklub.

                          § 1.
Klubbens navn er P.E.B.
Klubben er stiftet 30. januar 1984.
Klubbens hjemsted er Odense.
Klubbens adresse er formandens bopæl.


                         § 2.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterønsmodtagere , samt seniorer der som minimum  er fyldt 60 år, til under kammeratlige
former at dyrke bowlingsporten.
Man skal på forlangende kunne bevise , at man er berettiget til medlemsskab.

                         § 3.
Foreningens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Årligt kontingent for aktive og passive medlemmer er Kr. 200,00
- . 

 

Sæsonstart, 1. august.


  • § 3a
    For træning indbetales der hver de 1´i mdr. et fast beløb på 290,00kr. i 12 mdr. med en bindingsperiode på 6 mdr.
    Beløbet dækker herunder den kontraktmæssige aftale for baneleje med Odense bowlinghal.
    Beløbet indsættes på  konto nr. 2370 4373961553 eller mobilpay 652271
                                § 4.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 2 suppleanter, endvidere vælges 2 bilagskontrollanter + 1 suppleanter, der alle vælges på den ordinære generalforsamling.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år. Kassereren og 1 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år. Endvidere vælges der 2 medlemmer til festudvalget, de vælges for et år ad gangen. Bestyrelsesmøder og medlemsmøder indkaldes af formanden, eller såfremt minimum  2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det, formanden leder møderne. Hvor afstemning finder sted, er formandens stemme afgørende, i tilfælde af stemmelighed. I tilfælde af afgang af bestyrelsesmedlemmer i utide, indtræder de til bestyrelsen valgte suppleanter i resten af perioden.
Afgår mere end 2 medlemmer i utide, supplerer bestyrelsen sig selv til førstkommende generalforsamling.

                         § 4 a.
Medlemmer med licens i anden bowlingklub under F.Bv.U. kan ikke sidde i P.E.B.´s bestyrelse, ej heller deltage i klubbens interne arrangementer.

                            § 4 b.
Reglement for udskiftningsspillere og andet i forbindelse med Unionens turneringskampe.
   1.   Spillere med laveste keglefald efter sidste  
         spillede kamp, starter ude.
   2.   Udskiftning efter hver serie - laveste 
         keglefald står over.
   3.   Har to spillere lige score afgør strike og 
         derefter sparre, hvilken spiller der står over.
   4.   Er der stadig lighed afgør holdlederen eller
         flertallet, hvilken spiller der står over.
   5.   En spiller der har været fraværende i 
         sidste spillede kamp, starter altid ude.
   6.   Punkt 5. udgår såfremt der er reserve på
         holdet, idet reserven altid starter ude. 
   7.   Hold tilbage til der er fri bane, når                                                 strikeslaget 
         er afgivet venter man bag tilløbs banen,
         til der atter er fri bane, inden man afgiver  
         sparreslaget.
    8.  Nye unionsspillere skal altid have dette 
         regelsæt udleveret.
         Vedtaget på generalforsamling
         d. 22. februar 2014.   
          
                         § 5
Regnsskabsåret følger kalenderåret. Klubbens kasserer forestår den daglige økonomiske drift, hvor igennem alle ind- og udbetalinger sker. Klubbens kontante midler skal indsættes i bank, og kassererens kontante beholdning må ikke overstige Kr. 2.000,-

                         § 6.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og kun den kan vedtage og ændre klubbens vedtægter. For at ændre vedtægterne kræves det, at mindst 2/3 af de fremmødte kan stemme herfor. Generalforsamlingens afgørelser er inappellable .

                                § 7.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år ultimo februar. Indvarsling skal ske med mindst 14 dages varsel. Dagsorden, regnskab og budget bliver fremlagt/udleveret i bowlinghallen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før afholdelsen.
Generalforsamlingen følger nedennævnte dagsorden:

    1.  Valg af dirigent.
    2.  Formanden aflægger beretning.
    3.  Kassererens reviderede regnskab og budget.
    4.  Fastsættelse af kontingent.

    6.  Indkomne forslag
    7.  Valg af bestyrelse og suppleanter
    8.  Valg af bilagskontrolanter og suppleanter
    9.  Valg af festudvalg.
   10. Eventuelt.
 
                         § 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst halvdelen af medlemmerne forlanger det. I sidstnævnte tilfælde, skal emnet for mødet oplyses.

                         § 9.
Opløses klubben, tilfalder klubbens midler velgørende formål.

Vedtægterne er revideret og godkendt ved generalforsamlingen, den 22.februar 2023

                                            formand
                                         Egon Eriksen.

    5.  Fastsættelse af baneleje.